Γενικά

Ο παρών δικτυακός τόπος – και οι Ψηφιακές Υπηρεσίες (ΨΥ) που περιλαμβάνει – δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΠΑΑΤ) προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Η χρήση του διαδικτυακού χώρου καθώς και των ΨΥ διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, η χρήση των ΨΥ καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα και μέσω αυτών μπορεί να ταυτοποιηθεί κάποιο φυσικό πρόσωπο, ισχύει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. («Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», γνωστός και ως «GDPR») καθώς και ο Νόμος 4624/2019 («Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»).

Πριν προχωρήσετε περαιτέρω στη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των ΨΥ του ΥΠΑΑΤ, παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ειδικοί Όροι Χρήσης της Ψηφιακής Υπηρεσίας Greek Farms

Οι παραγωγοί που εισάγουν στην Ψηφιακή Υπηρεσία Greek Farms στοιχεία για τα διαθέσιμα προϊόντα τους έχουν την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρίσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουν και την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης της καρτέλας τους σε περίπτωση αλλαγής στη διαθεσιμότητα των προϊόντων τους.

Επιπλέον, οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη της διάθεσης των προϊόντων τους σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας – η οποία μπορεί να προβλέπει, ενδεικτικά, περιορισμούς στον τρόπο και τον τόπο διάθεσης, στο είδος συσκευασίας κ.ά.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεωρεί δεδομένο ότι οι συναλλαγές μεταξύ παραγωγών και εμπόρων ή καταναλωτών, οι οποίες πραγματοποιούνται ως αποτέλεσμα της προβολής προϊόντων που επιτυγχάνεται μέσω της πλατφόρμας Greek Farms, είναι νόμιμες, ελεύθερες και δίκαιες, και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές.

Η χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών

Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες (ΨΥ) του ΥΠ-πΑΑΤ παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ, laptop, tablet, smart phone).

Με την είσοδό σας στις ΨΥ του ΥΠΑΑΤ, αποκτάτε πρόσβαση μόνο σε εκείνες που σας αφορούν καθότι έχετε έννομο δικαίωμα ή/και υποχρέωση χρήσης τους ή διότι είστε εγγεγραμμένο μέλος αντίστοιχου Μητρώου του Υπουργείου.

Η είσοδος στις ΨΥ του ΥΠΑΑΤ γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet. Αφού ταυτοποιηθείτε ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ΨΥ που σας αφορούν, με τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης που εσείς έχετε επιλέξει.

Ως εγγεγραμμένος-ταυτοποιημένος χρήστης είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και αληθή δήλωση των στοιχείων που υποβάλλετε. Η μη ορθή χρήση των ΨΥ του ΥΠΑΑΤ επιφέρει όλες τις συνέπειες του νόμου, όπως αυτές ορίζονται στην κατά περίπτωση νομική βάση ανάλογα με την ΨΥ.

Οι πληροφορίες των ΨΥ του ΥΠΑΑΤ

Οι επισκέπτες / χρήστες των ΨΥ του ΥΠΑΑΤ συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο και τις ΨΥ αποτελούν ιδιοκτησία ΥΠΑΑΤ και των συνεργαζόμενων με αυτό φορέων ή οντοτήτων.

Οι εν λόγω πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες/χρήστες. Το ΥΠΑΑΤ καθώς και οι φορείς του δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον χρήστη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων, ούτε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποφάσεις, ενέργειες ή πράξεις των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου και των ΨΥ.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι το ΥΠΑΑΤ δικαιούται να τροποποιεί τον διαδικτυακό τόπο και τις ΨΥ, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης, ασφάλειας κλπ.

Το ΥΠΑΑΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου και των ΨΥ του. Ωστόσο, δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση για την αδιάλειπτη λειτουργία και διαθεσιμότητά τους, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, τον μεγάλο αριθμό προσώπων που προσπαθούν να κάνουν χρήση των ΨΥ ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Το ΥΠΑΑΤ και οι φορείς του δεν ευθύνονται για τη μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο.

Το ΥΠΑΑΤ αναγνωρίζει την σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των ΨΥ του και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες / χρήστες αυτών.

Ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί το ΥΠΑΑΤ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με το νόμο, με καλή πίστη και με διαφανή τρόπο.

Επικοινωνία για Θέματα Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για θέμα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΑΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: εδώ.

Σκοπός Επεξεργασίας

Ο διαδικτυακός τόπος και οι Ψηφιακές Υπηρεσίες (ΨΥ) του ΥΠΑΑΤ παρέχουν σε κάθε επισκέπτη/χρήστη ενημέρωση σε γενικού ενδιαφέροντος θέματα του ΥΠΑΑΤ, καθώς και χρήση ψηφιακών υπηρεσιών ανά κατηγορία. Επίσης, παρέχουν σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη τη δυνατότητα προσωποποιημένης υποβολής αιτήσεων, δηλώσεων και καταγραφών σύμφωνα με όσα ορίζονται κατά περίπτωση από τη νομοθεσία.

Για την χρήση των Ψηφιακών Υπηρεσιών θα πρέπει να γνωστοποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συνδεθείτε και να ταυτοποιηθείτε ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την κατά νόμο παροχή των διαθέσιμων πληροφοριών και της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι τα δεδομένα κατά την επικοινωνία της εφαρμογής με το ΥΠΑΑΤ είναι κρυπτογραφημένα με τη χρήση πιστοποιητικών HTTPS (SSL/TLS).

Βάση Επεξεργασίας

Συναίνεση

Το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ στις περιπτώσεις που απαιτείται η δική σας ρητή, ελεύθερη και μετά από πλήρη ενημέρωση συναίνεση.

Όταν μία τέτοια συναίνεση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας και εσείς αποφασίζετε να μη τη χορηγήσετε, το ΥΠΑΑΤ δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες για την παροχή των οποίων είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας.

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συναρτάται με τη συναίνεσή σας, εσείς μπορείτε να την αποσύρετε οποτεδήποτε, χωρίς όμως να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της απόσυρσης.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Το ΥΠΑΑΤ μπορεί να χρειασθεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα χρηστών των ΨΥ σε υπηρεσίες του ή σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή σε συνεργαζόμενους φορείς και οντότητες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ μέρους του παροχή των υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που αυτό αναφέρεται ρητά στο νομικό πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη Ψηφιακή Υπηρεσία.

Άσκηση Δικαιωμάτων

Γενικά

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

● δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση κατά την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ.